Bedrijven Initiatief TruStone zetten stappen naar duurzame keten.

De Nederlandse en Vlaamse bedrijven die zijn aangesloten bij het Initiatief TruStone, het IMVO-convenant voor de natuursteensector, zetten verdere stappen om de risico’s in hun toeleveringsketens kaart te brengen en aan te pakken. Vier op de vijf deelnemende natuursteenbedrijven voldoen aan de convenantsafspraken. In Initiatief TruStone werken natuursteenbedrijven, vakbonden, ngo’s en de Nederlandse en Vlaamse overheid samen aan verduurzaming van de natuursteensector.

Uit de Jaarrapportage 2021-2022 blijkt dat de deelnemende bedrijven in het derde convenantsjaar verdere stappen hebben gezet op het gebied van due diligence (gepaste zorgvuldigheid) en de opzet van projecten in productielanden. De deelnemers aan het convenant willen de aanwezige risico’s in de sector op bijvoorbeeld kinderarbeid, discriminatie, onveilige werkomstandigheden en het niet betalen van een leefbaar loon in beeld krijgen en samen met partners in de keten werken aan verbeteringen.

De eisen die aan de natuursteenbedrijven worden gesteld, zijn afhankelijk van het aantal volledige jaren dat een bedrijf bij het convenant is aangesloten en nemen per aangesloten jaar toe. Inmiddels zijn 24 bedrijven drie jaar aangesloten en zijn zes bedrijven twee jaar aangesloten bij het Initiatief. In totaal voldoet 81 procent van de bedrijven aan de convenantsafspraken op het gebied van due diligence. 90 procent van de importeurs leverde een plan van aanpak in om risico’s in hun toeleveringsketen in kaart te brengen en aan te pakken.

Om impact ter plekke te bereiken, werken in het verslagjaar 15 bedrijven samen met vakbonden en ngo’s aan collectieve TruStone-projecten in productielanden. Daarnaast droegen zeven natuursteenbedrijven in eigen (multi-stakeholder)projecten bij aan verbeteringen bij leveranciers waar ze veel volume afnemen.

“Je ziet dat in het derde convenantsjaar de inbedding van gepaste zorgvuldigheid door de deelnemende bedrijven steeds dieper gaat,” zegt Pieter van der Gaag, voorzitter van Initiatief TruStone. “Ondanks de naweeën van corona is de implementatie van het convenant doorgegaan. En waar dat problemen gaf, zorgde de samenwerking tussen de bedrijven, overheden, vakbonden en ngo’s in Nederland en Vlaanderen ervoor dat alle geledingen naar oplossingen zijn blijven zoeken. Deze samenwerking is de sleutel om de doelstellingen van het convenant dichterbij te brengen.”